Warszawa Analizy Statystyczne

 

Jednymi z wiodących dziedzin teoretycznego rozwoju nauki i biznesu są analizy statystyczne i przetwarzanie danych. Głównym składnikiem postępu myśli i strategicznego gospodarowania w zarządzaniu przyszłością jest opisywanie, objaśnianie i predykcja zjawisk. Konkludowanie i podejmowanie inteligentnych decyzji jest możliwe w dużej mierze właśnie dzięki analizie statystycznej. Rozwiązania statystyczne i metodologiczne oferowane są przez naszą firmę studentom, doktorantom, naukowcom i firmom chcącym otrzymać perfekcyjnie przeprowadzone wnioskowanie statystyczne z danych. Dzięki świadczonym usługom nasza firma przyczynia się do podwyższenia jakości naukowego wymiaru projektów klientów, minimalizując również ryzyko, obniżając koszta lub zwiększając zyski decyzji podejmowanych przez klientów biznesowych. Nasz zespół specjalistów nieustannie się dokształca w zakresie innowacyjnych metod obliczeniowych i ich różnorodnego wykorzystania w rozmaitych dziedzinach, choć już na chwilę obecną widzi w statystyce i badaniach niemal wszystko. Nauka i podejmowanie decyzji okazują się znacznie prostsze dzięki zręcznemu stosowaniu metod obliczeniowych i fachowej wiedzy wykorzystywanej podczas doradzania naszym klientom. Naukowa baza specjalistów, jaką dysponuje nasza firma, dodatkowo zwiększa wartość ocen wyników analiz statystycznych, modelowania danych, a także ewaluacji zysków i strat realizowanych podejść.

Świadczone usługi

Do współpracy zapraszamy osoby, które zainteresowane są naszą specjalistyczną pomocą w zakresie nowoczesnych statystycznych metod przetwarzania liczb i symboli. Do analizy danych wykorzystujemy różnorodne systemy i platformy ich obróbki. Realizowanie nieprzeciętnych projektów z obszaru Big Data, Data Mining, SEM, PLS umożliwiają nam wydajne komputery. W projektach tych stosujemy metody statystyki klasycznej oraz innowacyjne wnioskowanie bayesowskie. Pracując nad projektami badamy ich problematykę i cele, a także poznajemy naszych klientów i ich spojrzenie na dane, którymi dysponują, a także spodziewane informacje w nich zawarte. Zapoczątkowanie pracy nad projektem poprzedza zawsze jego ocena ze względu na możliwości jego wykonania i mogące pojawić się w trakcie trudności. Zawsze wyceniamy projekt przed wykonaniem usługi, podając także precyzyjny termin jego zakończenia. Bez względu na okoliczności, ZAWSZE REALIZUJEMY PROJEKTY NA CZAS!
Zapraszamy współpracy.
mgr Konrad Hryniewicz
tel: 798 30 95 31

Analiza statystyczna Warszawa

Praca magisterska zwieńcza edukację każdego magistra nauk empirycznych. Ma ona być potwierdzeniem uzyskanej w trakcie studiów wiedzy oraz zasobów mogących przyczynić się do rozkwitu dorobku kultury. Temu celowi służy przeważnie napisanie pracy teoretycznej oraz przeprowadzenie badań. Najczęściej badania eksperymentalne i ilościowe w naukach indukcyjnych poddawane są statystycznego potwierdzenia. To analizy statystyczne umożliwiają weryfikację postawionych hipotez i problemów badawczych, a także wnioski na temat celu zrealizowanego badania. Nasza firma oferuje specjalistyczne, a przy tym i zrozumiałe, obliczenia statystyczne oraz raporty wraz z opisami odpowiednimi dla konkretnych standardów (zazwyczaj są to standardy APA6), a także oprawą graficzną w formie tabel i wykresów.
Omawianie ze studentami wyników badań przyczynia się nie tylko do naszego własnego rozwoju, lecz także progresu doświadczanego przez zlecających nam projekt studentów. Uczą się oni bowiem od nas teoretycznego myślenia i estetyki w metodologii. Każdy z naszych studentów obronił swą pracę, uzyskując najlepszą ocenę. Współpraca z nimi jest dla nas satysfakcjonująca i inspirująca.

Oferujemy studentom zaawansowaną pomoc w następujących obszarach ich prac:

 • Pomoc metodologiczno statystyczna
 • Opracowanie danych
 • Przeprowadzenie obliczeń i analiz statystycznych
 • Stworzenie czytelnych i nieskomplikowanych raportów, wraz z opisem i oprawą graficzną
 • Omówienie  i wsparcie także po zakończeniu wspólnej pracy nad projektem

Analizy statystyczne oferowane w pracach doktorskich

O ile magistranci muszą zmierzyć się z wykonaniem badania, o tyle studenci doktoryzujący się mają ich do przeprowadzenia zwykle cały szereg. Ich zwieńczenie stanowi zaawansowana analiza statystyczna oraz uporządkowana i harmonijna narracja dotycząca wybranej części badanej rzeczywistości. Z tego względu nasza oferta dla doktorantów zawiera zaawansowaną fachową/specjalistyczną pomoc metodologiczną i statystyczną. Nasza pomoc obejmuje rozstrzyganie problemów różnorodnymi metodami, a także ulepszanie nowoczesnych sposobów uporania się z wyklarowaniem celu ich badań.

Oferta proponowana doktorantom:

 • Zaawansowane usługi metodologiczne
 • Klasyczne metody obliczeniowe i analizy statystyczne
 • Innowacyjne metody analizy statystycznej np. Bayesowska weryfikacja hipotez badawczych
 • Tworzenie modeli równań strukturalnych metodami kowariancyjnymi i wariancyjnymi (PLS)
 • Pozyskiwanie wiedzy z baz danych (data mining)
 • Konfirmacyjne analizy czynnikowe CFA
 • Konsultacje i pomoc merytoryczna na poszczególnych etapach pracy badawczej

 

Analizy statystyczne oferowane naukowcom i firmom

Nasza firma świadczy usługi oparte na najbardziej innowacyjnych rozwiązaniach statystycznych, przynosząc zyski naszym klientom oraz przyczyniają się do rozwoju w pracy naukowej i biznesowej. Oferujemy najlepsze metody modelowania danych i analiz statystycznych. Nawet najbardziej wyszukane problemy naukowe i biznesowe są przeprowadzane za pomocą naszych metod statystycznych i metodologii pracy. Ze względu na to, iż sami jesteśmy naukowcami i przedsiębiorcami, nasze podejście do tej grupy klientów jest pełne troski. Zdajemy sobie bowiem sprawę z wagi informacji zawartych w bazach danych.

Nasza oferta dla klientów biznesowych i naukowych obejmuje więc:

 • Profesjonalną pomoc na poszczególnych etapach prac (od konceptualizacji problemu, aż po weryfikowanie efektów rozwiązań i ich kontrolowanie).
 • Analizy statystyczne i przeprowadzanie obliczeń nowymi metodami
 • Gromadzenie materiałów i opracowanie indywidualnych metod na ich podstawie
 • Wykonanie projektów z uwzględnieniem nowoczesnych standardów naukowych i metodologicznych
 • Klarowne i racjonalne warunki współpracy
 • Dotrzymywanie terminów i bardzo dobry poziom realizacji projektów
 • Wsparcie podczas spotkań, konferencji oraz wystąpień

Statystyka (weryfikacja hipotez i faktów) to nauka dotycząca metod pozyskiwania i prezentacji danychopisujących zjawiska

Eksperymenty badawcze (służące do wywołania oczekiwanych skutków) oraz obserwacja otoczenia są jednymi z najbardziej powszechnych metod naukowych. Etapy takich badań przeważnie przebiegają w następującej kolejności: zbieranie danych, ich analiza statystyczna oraz wnioskowanie. Dane zawierają w sobie cenne informacje, których wydobycie interesuje naukowców. W celu ich pozyskania potrzebują oni konkretnych narzędzi. Jeden z obszarów statystyki zajmuje się właśnie tworzeniem i udoskonalaniem metod pozyskiwania wiedzy z dużych baz danych.

Metody statystyczne Warszawa

Weryfikacja faktów i identyfikowanie prawidłowości dotyczących zjawisk przedstawionych za pomocą liczb to obszary zastosowania metod statystycznych. Używane są więc one tam, gdzie interesuje nas odkrycie prawidłowości demograficznych, ekonomicznych, psychologicznych, socjologicznych oraz biznesowych. Podejście statystyczne stanowi więc jedną z metod udowadniania faktów empirycznych oraz metod badań naukowych.

Analiza statystyczna służy zdobywaniu ze zgromadzonych danych jak największej ilości wiedzy. Postępując według poniższych punktów można stworzyć dobrą bazę danych do analizy statystycznej:

 • Spróbować określić w przybliżeniu, jakich informacji mają dostarczyć nam dane.
 • Zaprojektować eksperyment.
 • Podsumować obserwacje, akcentując delikatnie wzorce i nie uszczegóławiając nadmiernie wyników.

Działy statystyki:

 • statystyka opisowa
 • metodologia badań
 • wnioskowanie statystyczne / interpretacja statystyczna – uogólnianie wyników; zawiera dwie grupy metod, określające dwa działy wnioskowania
 • statystycznego:
 • estymację – określanie przybliżonej wartości nieznanych właściwości rozkładu;
 • weryfikację hipotez statystycznych – sprawdzanie celności założeń dotyczących rozkładu oraz postawionych hipotez statystycznych. Hipoteza
 • statystyczna to przypuszczenie na temat nieznanych parametrów rozkładu cechy (zmiennej losowej) w populacji generalnej. Hipotezy dzielą się
 • na parametryczne i nieparametryczne.

Metody służące do analizy danych statystycznych:

analiza wariancji /ANOVA/ ANCOVA/ MANCOVA
analiza korelacji / prostych/ cząstkowych
analiza regresji / regresja liniowa-krzywoliniowa
analiza czynnikowa PCA/CFA
analiza dyskryminacyjna
analiza szeregów czasowych ARMA/ARIMA/t2
analiza kanoniczna
regresja logistyczna
naiwny klasyfikator Bayesa

Statystyka w nauce

W licznych obszarach wiedzy znajduje zastosowanie statystyka. W niektórych z nich z takimi sukcesami i tak intensywnie, iż otrzymała nawet indywidualne metody i własną nomenklaturę. Powstały również subdyscypliny z pogranicza statystyki i innych nauk, do których zaliczamy:
Biometrię / statystykę medyczną
Demografię
Ekonometrię /statystykę ekonomiczną
Fizykę statystyczną / fizykę probabilistyczną
Termodynamikę statystyczną
Psychometrię / statystykę w pomiarze psychologicznym
Socjologię  statystyczną
Statystykę gospodarczą
Biostatykę / statystykę medyczną

Statystyka w biznesie

Maksymalizowanie zysku i wzrost obrotów to ekonomiczny cel większości firm czy przedsiębiorstw. Reklama stanowi w biznesie mechanizm, który pozwala go osiągnąć. Warunkiem jej skuteczności jest jednak wcześniejsza ocena rynku oraz badanie opinii konsumentów dotyczącej usług i produktów, pozyskiwane dzięki badaniom społecznym. Statystyka w biznesie pozwala także poznać postawy klientów, mogąc przyczynić się w ten sposób do modyfikacji programów sprzedaży oraz zastosowania nowych sposobów płatności, wprowadzenia do oferty nowych produktów czy też strategii biznesowej.